Linja Telefonike e Pajtueshmërisë dhe Kundër Korrupsionit

Fryma korporative dhe etika e Continental (p.sh. integriteti, ndershmëria dhe pajtueshmëria me ligjin) dokumentohen në Kodin e Etikës, BAZAT dhe Direktivat e Drejtimit të Korporatës. Kultura jonë korporative bazohet në këto vlera.


Lidhje për te Linja Telefonike e Pajtueshmërisë dhe Kundër Korrupsionit (uebsajt i jashtëm)

Matador. Një markë e Continental.