Njoftim ligjor

Përdorimi i faqeve të internetit, përgjegjësia për produktet

Informacioni në këto faqe interneti nuk është detyrues dhe jepet vetëm për qëllime informacioni. Ka vetëm natyrë informative dhe nuk paraqet oferta siç përcaktohet në rregullat ligjore përkatëse. Informacione më të detajuara dhe termat e kontratës mund të merren nga shitësi përkatës i autorizuar. Nuk është e mundur që një kontratë që lidhet me mallrat e paraqitur të lindë mbi bazën e informacioneve që ndodhen në faqen e internetit.

Informacioni në këto faqe interneti dhe produktet e shërbimet e ofruara në të mund të njoftohen ose përditësohen nga Continental Adria pnevmatike d. o. o. në çfarëdo kohe pa u njoftuar përpara. Përveç nëse është shprehur ndryshe diku tjetër, faqet e internetit të Continental Adria pnevmatike d. o. o. nuk përmbajnë garanci ose informacione rreth karakteristikave çfarëdo qoftë që bëjnë të lindin përgjegjësi nga ana e Continental Adria pnevmatike d. o. o., qoftë shprehimisht apo me nënkuptim, duke përfshirë në lidhje me vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë dhe cilësinë aktuale të informacionit në fjalë.

Continental Adria pnevmatike d. o. o. nuk pranon asnjë përgjegjësi në lidhje me përdorimin e faqeve të internetit. Këtu përjashtohet përgjegjësia për çdo humbje/dëmtim direkt ose indirekt, pretendim për kompensim dhe/ose dëmtim që vjen si pasojë të çfarëdo lloji dhe çfarëdo baze ligjore, të pësuar si rezultat i hyrjes tuaj ose përdorimit të faqeve të internetit nga ana juaj, në veçanti duke përfshirë infektimin e ambientit të kompjuterit tuaj me viruse.

Ekzistenca dhe plotësimi i detyrimeve dhe përgjegjësia e Continental Adria pnevmatike d. o. o. për produktet dhe shërbimet e Continental qeveriste ekskluzivisht nga marrëveshjet kontraktuale përkatëse të konkluduara në lidhje me to në përputhje me versionin aktual të rregullave dhe kushteve të Continental Adria pnevmatike d. o. o. që zbatohen në çdo rast.

 

Njoftimi mbi lidhjet e jashtme.

Oferta jonë përmban lidhje me faqet e jashtme që u përkasin palëve të treta, mbi të cilat nuk kemi ndikim në lidhje me përmbajtjen. Prandaj, gjithashtu nuk mund të pranojmë asnjë përgjegjësi për këtë përmbajtje të ndryshme. Ofruesi ose përdoruesi përkatës i faqes është gjithmonë përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të lidhura. Faqet e lidhur u kontrolluan për shkelje të mundshme ligjore në kohën kur u krijuan lidhjet. Nuk u zbuluan përmbajtje të paligjshme në kohën kur u krijuan lidhjet. Megjithatë, inspektimi i vazhdueshëm i përmbajtjes së faqeve të lidhura nuk është i arsyeshëm pa tregues konkret të shkeljes ligjore. Do të heqim menjëherë lidhjet përkatëse nëse zbulohet se shkelin ndonjë ligj.

 

Disponueshmëria e produkteve në të gjithë botën

Kjo faqe interneti mund të përmbajë informacione rreth produkteve Continental të cilat nuk janë ende të disponueshme në vendin tuaj. Prania e këtyre informacioneve në këtë faqe interneti nuk nënkupton një synim nga ana e Continental Adria pnevmatike d. o. o. për të shpallur se produkti do të vihet në dispozicion në të gjithë botën. Ju lutem pyetni shitësin ose përfaqësuesin e Continental për më shumë informacion për planet e ardhshme për produktet që nuk janë ende të disponueshme për ju.

 

Markat tregtare dhe të drejtat e autorit

Markat tregtare dhe logot ("markat tregtare") që shihen në këto faqe interneti janë pronë e Continental Adria pnevmatike d. o. o. ose filialeve të tij. Asnjë prej informacioneve në këto faqe interneti nuk duhet interpretuar se jep licenca ose leje për të përdorur markat tregtare. Për këtë kërkohet aprovimi me shkrim i Continental Adria pnevmatike d. o. o.. Përdorimi i paautorizuar i këtyre markave tregtare është rreptësisht i ndaluar. Continental Adria pnevmatike d. o. o. do të mbrojë të drejtat e tij për pronën intelektuale në të gjithë botën të cilat janë subjekt i ligjeve që zbatohen në çdo rast.

 

Copyright © 2018 Continental Adria pnevmatike d. o. o.. Të gjitha të drejtat të rezervuara. Të gjitha tekstet, figurat, grafikët, animacionet, videot, muzikat, tingujt dhe materialet e tjera në këto faqe interneti janë subjekt i të drejtave të autorit dhe i të drejtave të tjera të pronës intelektuale të Continental Adria pnevmatike d. o. o. dhe filialeve të tij. Continental Adria pnevmatike d. o. o. zotëron të drejtat e autorit për zgjedhjen, koordinimin dhe rregullimin e materialeve në këtë faqe interneti. Nuk lejohet që këto materiale të kopjohen për përdorim tregtar ose shpërndarje. As nuk mund të modifikohen apo të kalohen në faqe interneti të tjera.

Related Topics
Matador. Një markë e Continental.