Etiketa e BE-së për gomat

Në nëntor 2012, në mbarë Evropën u prezantua një etiketë standarde për gomat e automjeteve:

bazuar në tre kritere, Etiketa e BE-së për gomat ofron informacione rreth karakteristikave mjedisore dhe të sigurisë të një gome me qëllim rritjen e sigurisë në rrugë dhe reduktimin e ndotjes.

 • Siguria
  Mbërthimi i sigurt në kushte me lagështirëështë shumë i rëndësishëm për drejtim të sigurt të automjetit.

 • Efikasiteti i karburantit
  Rezistenca e ulët në rrotullim kursen karburant dhe ul emetimet e CO2.

 • Zhurma
  Kjo është zhurma e jashtme që bën goma dhe matet në decibelë.

Safety

Siguria

Mbërthimi i sigurt në kushte me lagështirë është shumë i rëndësishëm për drejtim të sigurt të automjetit. Performanca klasifikohet në kategori, A deri G (megjithëse D dhe G nuk përdoren aktualisht). Distanca e ndalimit mes një gome të kategorisë A dhe një gome të kategorisë F mund të jetë deri në 18 metra.

Fuel efficiency

Efikasiteti i karburantit

Rezistenca e ulët në rrotullim kursen karburant dhe ul emetimet e CO2. Gomat e kategorisë A ofrojnë efikasitetin më të lartë në karburant, ku çdo kategori deri në G rrit konsumin në karburant nga 0,42 - 0,56 mpg (0,08 - 0,1 litra/100 km) për një makinë që harxhon 36 mpg (6,5 litra/100 km).

Noise

Zhurma

Kjo është zhurma e jashtme që bën goma dhe matet në decibelë.
Sa më të mbushur të jenë shiritat në etiketë, aq më shumë zhurmë bëjnë gomat.

 

Këshillohet të merrni në konsideratë:

Kursimet aktuale në karburant dhe siguria në rrugë varen shumë nga sjellja e shoferit, dhe në veçanti sa vijon:

 • drejtimi ekologjik i automjetit mund të reduktojë shumë konsumin e energjisë
 • presioni i gomave duhet të kontrollohet rregullisht për të optimizuar mbërthimin në rrugë të lagur dhe performancën e efikasitetit në karburant
 • distancat e ndalimit duhet të respektohen rreptësisht

What else shoud be considered when choosing new tyres?

Etiketa e BE-së për gomat është projektuar për të treguar informacion në lidhje me 3 kritere. Megjithatë, ekzistojnë shumë faktorë të tjerë të rëndësishëm të performancës për t'u marrë parasysh, duke përfshirë:

 • Rezistenca ndaj rrëshqitjes në sipërfaqe me ujë
 • Qëndrueshmëria gjatë drejtimit të automjetit
 • Precizioni në manovrim dhe drejtimin e timonit
 • Rezistenca
 • Performanca në frenim
 • Aftësitë në kushte dimërore

Ekzistojnë deri në njëmbëdhjetë faktorë të tjerë të rëndësishëm që përfshijnë testet standarde të gomave përveç kritereve të etiketës.

Prodhuesit e automjeteve kërkojnë standardin më të lartë në të gjithë këta faktorë të performancës përpara se të miratojnë gomat për automjetet e tyre të reja.

Gjithashtu, testet e gomave të publikuara gjerësisht marrin gjithashtu në konsideratë këta faktorë të performancës dhe për këtë arsye vazhdojnë të jenë një burim i shkëlqyer për informacion të pavarur në lidhje me performancën totale të një gome.

Informacione të mëtejshme:

Tema e etiketës së gomës në uebsajtin zyrtar të Komisionit të BE-së: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm

wikipedia.org: http://en.wikipedia.org/wiki/Tire_label

 

Our Statement on the EU Tyre Label

 • Continental e mirëpret Etiketën Evropiane të gomave dhe përmirësimin e informacionit rreth gomave për konsumatorët në pikën e shitjes.

 • Prej nëntorit 2012, të gjithë konsumatorët do të informohen rreth efikasitetit të karburantit, vetive të sigurisë dhe niveleve të zhurmës së gomave të reja përmes etiketës.

 • Mes kategorive, konsumi në karburant do të rritet ose do të ulet me 0,42 - 0,56 mpg (0,08 - 0,1 litra/100 km), ndërsa distanca e kërkuar për frenim për një rrugë të lagur me shpejtësi 50 mph (80 km/orë) do të rritet ose do të ulet me deri 6 m.

 • Testet e gomave të kryera nga revistat e makinave do të vazhdojnë të jenë një burim i rëndësishëm informacioni për konsumatorët, duke qenë se ato testojnë deri në 11 veti të mëtejshme që lidhen me sigurinë te produktet, përveç tre kritereve që tregohen në etiketë.

 • Në dimër, bëhen të rëndësishme edhe kritere të tjera të performancës së gomës që nuk përfshihen në etiketë. Shoferët duhet të konsultohen me burime alternative të publikuara, siç janë testet e gomave, këshillat e shitësve, materialet e prodhuesit, etj., kur blejnë goma dimërore.

 • Për informacion të mëtejshëm, kontaktoni me specialistin tuaj të gomave ose vizitoni www.tyre-label.com

Matador. Një markë e Continental.