Etiketa e BE-së për gomat

Çfarë duhet të dini për etiketën e BE-së për gomat

Të gjitha gomat e shitura në Bashkimin Evropian i nënshtrohen etiketimit të detyrueshëm të gomave. Skema e re e BE-së për etiketimin e gomave – që hyn në fuqi nga data 1 maj 2021 – ofron informacion më gjithëpërfshirës rreth gomave të zgjedhura dhe mbulon gjithashtu gomat e automjeteve të rënda. Ajo ofron informacion objektiv, të besueshëm dhe të krahasueshëm të bazuar mbi tre karakteristika të rëndësishme të performancës së gomave: rezistencën në rrotullim – dhe si rrjedhojë efikasitetin e karburantit –, mbërthimin në rrugë të lagur dhe zhurmën e jashtme në rrotullim. Piktogramet shtesë tregojnë përshtatshmërinë e gomës në kushte ekstreme bore (simboli 3PMSF) dhe/ose mbërthimin e saj në kushte me akull, edhe pse kjo e fundit vlen vetëm për gomat e automjeteve për pasagjerë.

Skema e re e etiketimit mbulon gomat e makinave për pasagjerë, gomat e autobusëve dhe të kamionëve. Për detaje të mëtejshme rreth rregullores të BE-së për etiketimin e gomave, vizitoni faqen zyrtare të internetit të Komisionit të BE-së.

Njohja e etiketës së BE-së dhe piktogrameve të saj i vjen në ndihmë drejtuesve të automjeteve ose menaxherëve të flotës të marrin vendime të mirinformuara lidhur me sigurinë rrugore për sa i përket gomave, emetimeve të reduktuara të CO2 dhe kursimit më të madh të karburantit.

Kini parasysh se kursimet e karburantit dhe siguria rrugore varen kryesisht nga kushtet e rrugës dhe të motit, lloji i automjetit dhe veçanërisht nga mënyra e drejtimit.

Safety

1. Mbërthimi në rrugë të lagur

Mbërthimi i sigurt në kushte me lagështirë është shumë i rëndësishëm për drejtimin e sigurt të automjetit. Vlerësimi i mbërthimit në rrugë të lagur tregon performancën e gomave në kushte rruge të lagur, me kategori nga A deri te E. Kategoria e lartë nënkupton distanca më të ulëta frenimi në rrugë të lagura.

Fuel efficiency

2. Efikasiteti i karburantit

Në varësi të rezistencës së rrotullimit të gomës, efikasiteti i karburantit do të variojë nga kategoria A (që do të thotë kursim më i madh i karburantit) deri në kategorinë E. Konsumi i karburantit luan një rol të rëndësishëm nga pikëpamja ekonomike dhe ekologjike. Kjo për shkak se konsumi i ulët i karburantit ka një efekt pozitiv në gjurmët e karbonit të automjeteve dhe veçanërisht të automjeteve të rënda.

Noise

3. Niveli i zhurmës

Kjo është zhurma e jashtme e rrotullimit e krijuar nga goma, e matur në decibelë. Etiketa tregon nivelin e zhurmës të vlerësuar në kategori nga A deri te C. 

eu-snow-grip

Piktogramet shtesë për kushte bore dhe akulli

Përveç etiketës standarde, ka edhe piktograme − sipas rastit − që lidhen me performancën në kushte ekstreme bore (3PMSF) dhe/ose mbërthimin në kushte akulli (vetëm gomat e makinave për pasagjerë/C1).

Piktogrami (3PMSF) i mbërthimit në kushte bore do të shfaqet për të gjitha gomat dimërore dhe gomat "All-season" të testuara në kushte të caktuara dimërore dhe që ofrojnë performancën e nevojshme në kushte ekstreme bore.

Piktogrami i mbërthimit në akull do të shfaqet në gomat dimërore me performancë të jashtëzakonshme në akull të konfirmuar nga një provë e përcaktuar për mbërthimin në akull. Këto goma janë projektuar në mënyrë specifike për sipërfaqet rrugore të mbuluara me akull dhe borë kompakte dhe duhet të përdoren vetëm në kushte ekstreme klimatike (p.sh. në temperatura të ftohta në vendet nordike). Përdorimi i gomave me mbërthim në akull në kushte klimatike më pak ekstreme (p.sh. në kushte klimatike të lagështa ose temperatura më të ngrohta në dimër) mund të çojë në performancë nën optimalen, veçanërisht për mbërthimin në rrugë të lagur, manovrimin dhe konsumimin.

Si lidhet rezistenca në rrotullim me efikasitetin e karburantit?

Ndërsa gomat rrotullohen, ato përkulen përkulen në drejtim të rrugës ose në drejtim të kundërt me të, duke çuar në humbje të energjisë. Sasia e humbur e energjisë lidhet me rezistencën në rrotullim të gomës.

Gomat me rezistencë të ulët në rrotullim janë me efikasitetin më të lartë të energjisë. Kjo do të thotë që nevojitet më pak energji – dhe për këtë arsye më pak karburant – për të drejtuar automjetin.

Duke qenë se gomat mund të përbëjnë 20% deri në 30% të konsumit të karburantit të një automjeti, zgjedhja e gomave të reja që janë me efikasitet energjie do të çojë në kursime direkte të kostos së karburantit.

 

Këshilla për drejtimin efikas të automjetit

Për efikasitet të shtuar të karburantit dhe siguri më të madhe rrugore merrni parasysh faktorët e mëposhtëm:

  • Drejtimi automjetit duke qenë i ndërgjegjshëm për mjedisin mund të reduktojë ndjeshëm konsumin e energjisë;
  • Kontrolloni rregullisht presionin e gomave; presioni i ulët rrit konsumin e karburantit dhe ndikon në performancën e frenimit;
  • Ruani gjithmonë një distancë të sigurt nga automjeti përpara;
  • Kontrolloni për shenja të konsumimit jo të njëtrajtshëm të gomave, veçanërisht përgjatë skajeve të gomave të përparme. Konsumimi jo i njëtrajtshëm mund të tregojë një problem gjurmimi ose pezullimi që mund të rrisë konsumin e karburantit dhe të bëjë që gomat të konsumohen më shpejt;
  • Shmangni përshpejtimin dhe ngadalësimin e ashpër; kjo rrit si konsumin e karburantit ashtu edhe konsumimin e gomave;
  • Ndiqni rekomandimet e mirëmbajtjes së prodhuesit të automjetit;
  • Pesha shtesë rrit konsumin e karburantit; largoni rregullisht nga makina sendet jo të domosdoshme.
Matador. Një markë e Continental.